AIS True Dtac ขนาดบริษัทใหญ่แค่ไหน ใครเป็นเจ้าตลาด?

ข่าวการพยายามควบรวมกิจการระหว่าง True และ Dtac ที่กำลังเป็นกระแสข่าวในตอนนี้ หากย้อนกลับมาดูว่าผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือในประเทศไทย บริษัทไหนเป็นเจ้าตลาด และความเข้าใจที่ผ่านมายังเป็นเหมือนเดิมหรือไม่ ระหว่าง AIS True และ Dtac

จากรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ประจำปี 2564 พบว่า AIS มีจำนวนผู้ใช้บริการ จำนวน 43.6 ล้านหมายเลข ตามมาด้วย True 32 ล้านหมายเลข และ 19.3 ล้านหมายเลข

AIS True Dtac ขนาดบริษัทใหญ่แค่ไหน ใครเป็นเจ้าตลาด?

หากจับเปรียบเทียบ AIS True Dtac ในรายละเอียด จะได้ดังนี้

บริษัท AIS True Dtac
จำนวนหมายเลขที่ให้บริการ : ล้านหมายเลข 43.6 32.0 19.3
รายได้ (ไตรมาส 3/2564) : ล้านบาท 42,377 32,966 13,978
กำไร/(ขาดทุน) (ไตรมาส 3/2564) : ล้านบาท 6,374 -(603) 832
จำนวนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ : ล้านหุ้น 2,973 33,344 2,367
ราคาหุ้นต่อหน่วย ณ วันที่ 19 พ.ย. 2564 : บาท 196 4.32 41.25
มูลค่ากิจการ ณ วันที่ 19 พ.ย. 2564 : ล้านบาท 582,889 144,046 97,672

แหล่งข้อมูล: