Skip to main content

ขั้นตอนการรับบริการ ตรอ. และ เลื่อนล้อต่อภาษี ปีที่ 7

ในการชำระภาษีรถประจำปี หากรถยนต์มีอายุเกิน 7 ปี จำเป็นต้องมีการตรวจสอบสภาพก่อน และนำหนักฐานการตรวจสอบสภาพรถไปประกอบการชำระภาษีต่อไป

ขั้นตอนการรับบริการจาก ตรอ.

ขั้นตอนขอเปลี่ยนใบอนุญาต-ชั่วคราว 1 ปี เป็นใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล 5 ปี และ เลื่อนล้อต่อภาษี

การขอใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (5 ปี)

จากเมื่อปลายปีที่แล้ว ได้บันทึกประสบการณ์ขั้นตอนการสอบใบขับขี่ไว้แล้ว มาคราวนี้ถึงเวลาต้องขอเปลี่ยนใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว (อายุ 1 ปี) เปลี่ยนเป็น ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (อายุ 5 ปี)

เปิดดูข้อมูลจากเว็บไซต์ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 หัวข้อการขอเปลี่ยนใบอนุญาตฯ สรุปได้ว่า ต้องเตรียมเอกสารดังนี้

  1. บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนา
  2. ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราวฉบับเดิม
  3. ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน
  4. หลักฐานการแก้ไขรายการต่าง ๆ ในใบอนุญาต (ถ้ามี)
Subscribe to Car Tax