Social

ผลการลงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ 2559 และ คำถามพ่วง อย่างไม่เป็นทางการ (7 สิงหาคม 2559)

ผลการลงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 และคำถามพ่วง ประชามติ อย่างไม่เป็นทางการ ในวันอาทิตย์ 7 สิงหาคม 2559 โดยการลงประชามติในครั้งนี้ เปิดให้ประชาชนใช้สิทธิลงคะแนน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนถึง 16.00 น. โดยทั่วประเทศ มีผู้มีสิทธิทั้งสิ้น 50,585,118 คน

ผลการลงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ 2559 และ คำถามพ่วง อย่างไม่เป็นทางการ (7 สิงหาคม 2559) จากการนับคะแนนทั้งหมด 94%

* หมายเหตุ : คะแนนในกราฟ อ้างอิงจาก vote2016.voicetv.co.th

poakpong Sun, 2016-08-07 - 16:00

#infographic ทำความเข้าใจ 15 ประเด็น กับคำสั่งหัวหน้า คสช. อาศัย รธน. ม.44 แทนกฏอัยการศึก

ทำความเข้าใจ 15 ประเด็น กับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อาศัยอำนาจตาม รัฐธรรมนูญ (ชั่วคราว) มาตรา 44 แทนกฏอัยการศึก

รัฐธรรมนูญ มาตรา 171 และ มาตรา 172 เขียนไว้ว่าอย่างไร ?

บล็อกนี้เอาเฉพาะใจความสำคัญ โดยมุ่งเน้นไปที่ รัฐธรรมนูญ มาตรา 171 และ มาตรา 172 ในประเด็นที่มาของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ว่ามาจากวิธีการใดได้บ้าง

รัฐธรรมนูญ มาตรา 171

พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกินสามสิบห้าคนประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี มีหน้าทีบริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบร่วมกัน

นายกรัฐมนตรีต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งได้รับแต่งตั้งตามมาตรา 172

ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่าแปดปีมิได้

รัฐธรรมนูญ มาตรา 172

ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จภายใน สามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมรัฐสภา เป็นครั้งแรกตามมาตรา 127

การเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรรับรอง

มติของสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรี ต้องมีคะแนนเสียงมากว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร การลงมติในกรณีเช่นว่านี้ให้กระทำโดยการลงคะแนนโดยเปิดเผย

๑ คน ๑ เสียง

จดหมายจากทุ่งนาตำบลวังกรด จังหวัดพิจิตร ถึงศาสตราจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คืออีกหนึ่งในหลายเหตุผลที่ทำไม "คนไทย" ต้องเท่ากัน

Subscribe to Social