19 September 2007

1 ปี 19 กันยา รัฐประหาร 2549

quote หลายคนเคยต้อนรับการรัฐประหาร 19 กันยา เพราะเชื่อว่าจะได้พ้นไปจากความตึงเครียดของวิกฤตการเมืองเสียที กว่าปีที่ผ่านมา คงประจักษ์แล้วว่า ความขัดแย้งตึงเครียดมิได้หมดไป อาจแย่กว่าเดิมด้วยซ้ำ ธงชัย วินิจจะกูล เอกสาร โจทย์ที่แท้จริงของการลงประชามติและทางเลือก เครือข่าย 19 กันยา ต้านรัฐประหาร