Skip to main content

จากการศึกษาสถิติของนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2554 พบว่าอุทยานแห่งชาติที่เป็นที่นิยม 20 อันดับแรก เรียงตามลําดับคือ

 • อุทยานแห่งชาติภูซาง
 • อุทยานแห่งชาติทับลาน
 • อุทยานแห่งชาติตาดโตน
 • อุทยานแห่งชาติน้ําตกเจ็ดสาวน้อย
 • อุทยานแห่งชาติน้ําตกพลิ้ว
 • อุทยานแห่งชาติลําน้ํากก
 • อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
 • อุทยานแห่งชาติคลองลาน
 • อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
 • อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก
 • อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
 • อุทยานแห่งชาติดอยหลวง
 • อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
 • อุทยานแห่งชาติน้ําตกพาเจริญ
 • อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
 • อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
 • อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด
 • อุทยานแห่งชาติน้ําตกโยง
 • อุทยานแห่งชาติห้วยน้ําดัง
 • อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง

 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยว เข้าเยี่ยมชม อุทยานแห่งชาติใกล้เคียง ตามตารางแนะนําสรุปที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดแหล่งท่องเที่ยว และสํารองที่พักได้ทาง www.dnp.go.th หรือ โทรศัพท์หมายเลข 0 2562 0760