อัตราภาษีสรรพสามิต ฉบับใหม่ พ.ศ. 2560 สถานอาบน้ำ เก็บภาษี รอบละ 1,000 บาท

จากข่าว ราชกิจจาฯ ก.ม.ภาษีสรรพสามิตใหม่ บุหรี่ 5 บาทต่อมวน-อาบอบนวด 1พันต่อรอบ (เว็บไซต์ ไทยรัฐ) ที่รายงานว่า...

พิกัดอัตราภาษียาสูบ หน่วยละ 5 บาทต่อปริมาณหนึ่งมวน สุราแช่ ชนิดเบียร์ หน่วยละ 3,000 บาทต่อปริมาณหนึ่งลิตร ส่วนสถานอาบน้ำ หน่วยละ 1,000 บาทต่อรอบ เปลี่ยนฐานในการคำนวณภาษีตามมูลค่าจากเดิม

จากข้อมูลในตอนท้ายของ พระราชบัญญัติ ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ได้ระบุบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ในส่วนของ สถานอาบน้ำหรืออบตัว และนวด เอาไว้ดังนี้

พระราชบัญญัติ ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (อ้างอิง)

ตอนที่ 17
กิจการบันเทิงหรือหย่อนใจ

"กิจการบันเทิงหรือหย่อนใจ" หมายความว่า การประกอบกิจการในด้านบันเทิงหรือหย่อนใจต่างๆ ในสถานบริการเพื่อหารายได้เป็นธุรกิจ เช่น สถานมหรสพ สถานที่ฉายภาพยนตร์ ไนต์คลับ คาบาร์เรต์ ดิสโกเธค คาราโอเกะ ค็อกเทลเลาจน์ สถานอาบน้ำหรืออบตัว และนวด เป็นต้น

17.01 ไนต์คลับ ดิสโกเธค ผับ บาร์ ค็อกเทลเลาจน์ โดยให้หมายรวมถึงสถานที่ที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิงซึ่งปิดทำการหลังเวลา 24.00 นาฬิกา --- อัตราภาษีตามมูลค่า ร้อยละ 30 / อัตราภาษีตามปริมาณ ตารางเมตรละ 3,000 บาท

17.02 สถานอาบน้ําหรืออบตัว และนวด --- อัตราภาษีตามมูลค่า ร้อยละ 30 / อัตราภาษีตามปริมาณ หน่วยละ (รอบ) 1,000 บาท

17.90 อื่นๆ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง --- อัตราภาษีตามมูลค่า ร้อยละ 30

** อธิบายเพิ่มเติม : หากมีการระบุอัตราภาษีสรรพสามิต ทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ ให้คำนวณค่าภาษีทั้ง 2 อัตราก่อน และให้ใช้อัตราที่คิดได้สูงกว่า (อ้างอิง) **

อัตราภาษีสรรพสามิต ที่เกี่ยวข้องกับ สถานอาบน้ำหรืออบตัว และนวด ในอดีต

พระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 (อ้างอิง)

ลงวันที่ 25 ม.ค. 2546

ตอนที่ 9
กิจการบันเทิงหรือหย่อนใจ

ลักษณะบริการ "กิจการบันเทิงหรือหย่อนใจ" หมายความว่า การประกอบกิจการในด้านบันเทิงหรือหย่อนใจต่างๆ ในสถานบริการเพื่อหารายได้เป็นธุรกิจ เช่น สถานมหรสพ สถานที่ฉายภาพยนตร์ ไนท์คลับ คาบาเรต์ ดิสโกเธค เป็นต้น

09.01 ไนท์คลับ และดิสโกเธค --- อัตราภาษีตามมูลค่า ร้อยละ 20

09.02 สถานอาบน้ำหรืออบตัว และนวด --- อัตราภาษีตามมูลค่า ร้อยละ 20

09.90 อื่นๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา --- อัตราภาษีตามมูลค่า ร้อยละ 20

พระราชบัญญัติ พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2534 (อ้างอิง)

ตอนที่ 9
สถานบริการ

ลักษณะสถานบริการ "สถานบริการ" หมายความว่า สถานที่สำหรับประกอบกิจการในด้านบริการบันเทิงหรือหย่อนใจต่างๆ เพื่อหารายได้เป็นธุรกิจ เช่น สถานมหรสพที่ฉายภาพยนตร์ สนามแข่งม้า ไนท์คลับ คาบาเรต์ ดิสโกเธค สถานอาบน้ำนวดหรืออบตัว เป็นต้น

09.01 สนามแข่งม้า --- อัตราภาษีตามมูลค่า ร้อยละ 20

09.90 อื่นๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา --- อัตราภาษีตามมูลค่า ร้อยละ 20

อธิบดีสรรพสามิต ชี้แจงกำหนดอัตราภาษีสรรพสามิตใหม่ เป็นแผนใช้ยาว 20 ปี

ด้าน สมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยในข่าว(ไทยรัฐ)ข้างต้นว่า ว่าพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ในราชกิจจานุเบกษา ที่ออกประกาศ พระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เป็นเพียงอัตราภาษีสูงสุด ที่วางแผนจะใช้กำหนดในช่วงระยะเวลา 20 ปีต่อจากนี้ โดยจะมีการออกกฎหมายลูกอีก 80 ฉบับ เพื่อกำหนดอัตราภาษีสรรพสามิตต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ต่อไป