สุราก้าวหน้า ของ พิธา ก้าวไกล "แก้บรรทัดเดียว ลุกทั้งแผ่นดิน" คืออะไร?

ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวาระอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลแบบไม่ลงมติ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ในช่วงท้ายของการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ของ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อ ได้กล่าวในตอนท้ายของการอภิปราย ในเรื่องการเพิ่มรายได้ให้กับประเทศไทยว่า "แก้บรรทัดเดียว ลุกทั้งแผ่นดิน รายได้ประเทศไทย"

แล้วประโยคที่ว่า "แก้ไขบรรทัดเดียว ลุกทั้งแผ่นดิน" คืออะไร?

หากย้อนไปในวาระการพิจารณาเสนอแก้ไขกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 พรรคก้าวไกล ได้นำเสนอแก้ไข ร่าง พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ที่เสนอแก้ไขข้อกำหมดของการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้ผลิตสุราเพื่อการค้า ให้ยกเลิกการกำหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับขนาดกำลังการผลิต กำลังแรงม้าเครื่องจักร จำนวนพนักงาน หรือประเภทบุคคลผู้มีสิทธิขออนุญาต รวมถึงการยกเลิกข้อจำกัดเรื่องทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ เพื่อให้ผู้ผลิตสุรารายย่อย สามารถขออนุญาตผลิตได้อย่างถูกกฎหมาย

ทั้งนี้ มติในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้มีมติส่ง ร่าง พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ฉบับดังกล่าว ส่งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนเป็นเวลา 60 วัน ก่อนที่จะส่งกลับมาให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาอีกครั้งว่าจะรับแก้ไขกฎหมายดังกล่าวหรือไม่

แล้วปัจจุบัน ใครบ้างที่สามารถขออนุญาตผลิตสุราเพื่อการค้าได้บ้าง?

จากรายละเอียดทั้งหมดใน กฎกระทรวง การอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. 2560 กำหนดเงื่อนไขในการขออนุญาตผลิตสุราเพื่อการค้าไว้หลายข้อ อาทิเช่น

  • กรณีสุราแช่ ชนิดเบียร์ ต้องเป็นบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่าสินล้านบาท (10,000,000 บาท)
  • โรงอุตสาหกรรมที่ใช้ผลิตสุราแช่ ชนิดเบียร์ (ก) ประเภทผลิตเพื่อขาย ณ สถานที่ผลิต ต้องมีกำลังการผลิตไม่ตำกว่าหนึ่งแสนลิตร (100,000 ลิตร) ต่อปีและไม่เกินหนึ่งล้านลิตร (1,000,000 ลิตร) ต่อปี
  • โรงอุตสาหกรรมที่ใช้ผลิตสุราแช่ ชนิดเบียร์ (ข) หากนอกเหนือจาก ข้อ (ก) ต้องมีกำลังการผลิตไม่ต่ำกว่าสิบล้านลิตร (10,000,000 ลิตร) ต่อปี
  • โรงอุตสาหกรรมที่ใช้ผลิตสุรากลั่นชนิดสุราพิเศษ ต้องมีกำลังการผลิตคิดเทียบเป็นน้ำสุราที่มีแรงแอลกอฮอล์ยี่สิบแปด (28) ดีกรีไม่ต่ำกว่าสามหมื่นลิตร (30,000 ลิตร) ต่อวัน
  • ต้องใช้เทคโนโลยีการผลิตและมีเครื่องจักรที่สามารถผลิตสุรากลั่นชนิดเอทานอลให้มีแรงแอลกอฮอล์ได้สูงถึงเก้าสินเก้าจุดห้า (99.5) ดีกรี

เปรียบเทียบให้เห็นภาพ: เบียร์ขวดใหญ่ที่ขายในท้องตลาดปัจจุบัน หนึ่งขวดมีขนาดบรรจุ 620 มิลลิลิตร ถ้ากำหนดว่ากำลังการผลิตต้องไม่ต่ำกว่า 10,000,000 ลิตรต่อปี แปลว่าจะต้องผลิตให้ได้ประมาณอย่างน้อย 1,344,000 ขวดต่อเดือน

รายละเอียดเพิ่มเติม: