Skip to main content

สุราก้าวหน้า ของ พิธา ก้าวไกล "แก้บรรทัดเดียว ลุกทั้งแผ่นดิน" คืออะไร?

ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวาระอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลแบบไม่ลงมติ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ในช่วงท้ายของการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ของ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อ ได้กล่าวในตอนท้ายของการอภิปราย ในเรื่องการเพิ่มรายได้ให้กับประเทศไทยว่า "แก้บรรทัดเดียว ลุกทั้งแผ่นดิน รายได้ประเทศไทย"

ว่าด้วยเรื่องอำนาจ และการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ ประเด็นที่มา ส.ว.

อำนาจอธิปไตย

  • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 3 อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุข ทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้

ขยายความ : อำนาจอธิปไตย

  • อำนาจอธิปไตย หมายถึง อำนาจสูงสุดในการปกครองรัฐ ดังนั้น สิ่งอื่นใดจะมีอำนาจยิ่งกว่าหรือขัดต่ออำนาจอธิปไตยหาได้ไม่
  • อำนาจอธิปไตยนั้น โดยหลักสากล แต่ละรัฐจะมีองค์กรที่ใช้อำนาจอธิปไตยอยู่ 3 องค์กร ได้แก่ อำนาจบริหาร (รัฐมนตรี) อำนาจนิติบัญญัติ (รัฐสภา) และอำนาจตุลาการ (ศาล)
    • ฝ่ายบริหาร: รัฐบาลและคณะรัฐมนตรี -- หน้าที่ นำกฎหมายมาบังคับใช้และออกกฎหมายบางส่วนที่มีความสำคัญน้อยกว่านิติบัญญัติ
    • ฝ่ายนิติบัญญัติ: สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- หน้าที่ ออกกฎหมาย พิจารณาเงินงบประมาณและตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล
    • ฝ่ายตุลาการ: หน่วยงานศาลและกระทรวงยุติธรรม -- หน้าที่ ตีความตัวบทกฎหมายและรัฐธรรมนูญ รวมทั้งตัดสินพิจารณาคดี
Subscribe to Parliament