การตั้งค่าโมดูล Simple XML sitemap ใน Drupal

สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการเตรียมข้อมูลเพื่อ SEO คือการสร้างไฟล์ XML sitemap เพื่อให้ robot ที่เข้ามาเก็บข้อมูลรับรู้ว่าข้อมูลไหนที่เราต้องการให้เก็บข้อมูลเข้าไปอยู่ในระบบของ Search Engine

ในเว็บไซต์ Drupal มีโมดูลช่วยสร้างไฟล์ XML sitemap

นั่นคือ Simple XML sitemap ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.drupal.org/project/simple_sitemap

การติดตั้งโมดูล Simple XML sitemap

เข้าที่เมนู Extend แล้วคลิกที่ + Add new module แล้วนำ Link ไฟล์ .tar.gz จากหน้าเพจโปรเจค Simple XML sitemap นำมาติดตั้งเหมือนโปรแกรมอื่นๆ

เปิดการใช้งาน Simple XML sitemap

การตั้งค่าพื้นฐานการใช้งาน Simple XML sitemap

เมื่อติดตั้งโมดูล Simple XML sitemap เรียบร้อยแล้ว ก็ให้เข้าไปที่เมนู Configuration (กำหนดค่า) > Search and metadata > Simple XML sitemap

คลิกเข้าไปในหัวข้อ Settings (ตั้งค่า) เลือก Regenerate the sitemaps during cron runs และเลือก On every cron run (ให้สร้างเนื้อหาในทุกครั้งที่ cron ทำงาน)

และอย่าลืมใส่ Default base URL : มีความสำคัญมาก ในกรณีที่เว็บไซต์ มีการแยกส่วนระหว่าง Development และ Pruduction จะได้แสดง base URL ที่ถูกต้อง

กำหนดข้อมูลที่จะอยู่ใน sitemap

ให้เข้าที่เมนู Simple XML sitemap > เลือกหัวข้อ Inclusion

ค่าเริ่มต้นที่เปิดใช้งานคือ Content (เนื้อหา), Custom menu link (เมนู) และ Taxonomy term (แท็ก-หมวดหมู่)

แต่อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดนั้นอยู่ในสถานะ Excluded from all sitemaps (ยกเว้นจากไฟล์ sitemap) ต้องไปเลือกว่าจะให้เนื้อหาส่วนไหนถูกเขียนในไฟล์ XML sitemap

ข้อมูล Content เลือก Settings (ตั้งค่า) ในแต่ละชนิดเนื้อหา หากต้องการให้เขียนในไฟล์ XML sitemap เข้าไปในหัวข้อ Master แล้วเลือกเป็น index entities of type [content type] in sitemap Master

โดยจะเลือกทุกชนิดเนื้อหา หรือเลือกเฉพาะบางชนิดเนื้อหาก็ได้

ทั้งนี้ ในการบันทีกการตั้งค่าแต่ละครั้ง สามารถเลือกให้ไฟล์ XML sitemap แก้ไขทันที เมื่อมีกด Save

ตัวอย่างไฟล์ XML sitemap ที่ได้จากโมดูล Simple XML sitemap

สามารถพิมพ์ /sitemap.xml ต่อท้าย URL ของเว็บไซต์ หรือคลิกจากหัวข้อ Master ในหน้าโมดูล Simple XML sitemap ก็ได้