ตัวอย่าง 25 เว็บไซต์ "เว็บไทย" ที่สร้างด้วย Drupal CMS

นานๆ มาอัพเดทกันสักหน่อย มาดูกันว่ามีเว็บไทย เว็บไหนบ้างที่ใช้ระบบจัดการข้อมูล Drupal CMS เป็นฐานในการสร้างเว็บไซต์

ในที่นี้รวบรวม เว็บไทย เว็บไซต์หน่วยงาน เว็บไซต์มหาวิทยาลัย รวมถึง เว็บไซต์ของภาคธุรกิจเอกชน ดังนี้

เว็บไทย เว็บไซต์หน่วยงาน ที่สร้างด้วย Drupal CMS

1. ศูนย์กู้ชีพ "นเรนทร" โรงพยาบาลราชวิถี

https://www.narenthorn.or.th

2. ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลระหว่างระบบ (API) ธนาคารแห่งประเทศไทย

https://apiportal.bot.or.th/bot/public/

3. ห้องสมุดดิจิทัล หอสมุดแห่งชาติ

http://mobile.nlt.go.th

4. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

https://www.nationalhealth.or.th

5. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

https://www.gistda.or.th/main/th

6. สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

http://rayong.mol.go.th

7. ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

http://www.sac.or.th/library/th

8. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

http://www.oic.or.th/th/home

9. สถาบันพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

http://www.tioag.go.th/th

10. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

http://www.childrenhospital.go.th/html/2014/th

เว็บไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัย-สถาบันการศึกษา ที่สร้างด้วย Drupal CMS

11. ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

http://www.tulawcenter.org

12. การจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

http://www1.si.mahidol.ac.th/km/

13. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

http://www.med.nu.ac.th/fom/th/

14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร. ศรีวิชัย)

http://www.rmutsv.ac.th/th/main

15. Digital Knowledge วิทยาลัยการทัพบก

http://awc.okms.info

16. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

http://library.cmu.ac.th/cmul/th

17. มหาวิทยาลัยเด็ก แห่งประเทศไทย

http://www.childrensuniversity.in.th

เว็บไทย เว็บไซต์บริษัทเอกชน ที่สร้างด้วย Drupal CMS

18. บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด

https://www.nestlebaby.in.th

19. บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด

https://th.sharp/

20. เว็บไซต์ DECKCOR รวมผู้ให้บริการตกแต่งต่อเติมบ้านทุกประเภท

http://www.deckcor.com/

21. เว็บไซต์ FourFourTwo ข่าวสารเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล

https://www.fourfourtwo.com/th

22. หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

https://siamrath.co.th

23. เว็บไซต์ Longdo Traffic รายงานสภาพการจราจร

https://traffic.longdo.com

24. เว็บไซต์ หมอชาวบ้าน

https://www.doctor.or.th

25. วัดสระเกษ

http://www.watsakate.org/web/th

.....

ข้อมูลเกี่ยวกับ Drupal เพิ่มเติมคลิกอ่านได้ที่

  • https://poakpong.com/tag/drupal
  • https://drupal.org