100 เว็บไซต์องค์กร สมาคม มูลนิธิ หน่วยงานเอกชน ใช้ CMS อะไรกันบ้าง?

100 เว็บไซต์องค์กร สมาคม มูลนิธิ หน่วยงานเอกชน ใช้ CMS อะไรกันบ้าง?

เพื่อให้จบซีรีย์ อยากรู้ว่าเว็บไซต์ราชการ เว็บไซต์จังหวัด ใช้ CMS อะไรบ้าง? คราวนี้ เว็บไซต์องค์กร สมาคม มูลนิธิ หน่วยงานเอกชน ที่ใช้โดเมน .or.th เขาใช้ CMS อะไร

ขั้นตอน คือ ค้นหาโดเมนที่ลงท้ายด้วย .or.th ในกูเกิ้ล จากนั้นใช้ Wappalyzer วิเคราะห์ดูว่า เว็บไซต์องค์กร สมาคม มูลนิธิ หน่วยงานเอกชนเหล่านั้น ใช้งานโปรแกรม CMS หรือไม่

จากการค้นหาพบว่าจำนวนหนึ่งใช้งาน CMS ที่นิยมแพร่หลาย โดยมี WordPress เป็นอันดับหนึ่งแบบทิ้งห่าง Joomla และ Drupal พอๆ กัน รวมถึง Kentico และก็มีเว็บไซต์อีกจำนวนมาก ที่ Wappalyzer วิเคราะห์ไม่ได้ ว่าใช้โปรแกรม CMS หรือไม่

สรุปจากการค้นพบ เว็บไซต์องค์กร สมาคม มูลนิธิ หน่วยงานเอกชน จำนวน 100 เว็บไซต์ ที่มีการใช้งาน CMS

 1. WordPress จำนวน 63 เว็บไซต์
 2. Joomla จำนวน 15 เว็บไซต์
 3. Drupal จำนวน 15 เว็บไซต์
 4. Kentico จำนวน 3 เว็บไซต์
 5. Wix จำนวน 2 เว็บไซต์
 6. 1C-Bitrix จำนวน 1 เว็บไซต์
 7. Microsoft Sharepoint จำนวน 1 เว็บไซต์

ทั้งนี้ พบว่าเว็บไซต์ .or.th เหล่านี้ มีเพียงแค่ 3 เว็บไซต์เท่านั้น ที่เปิดด้วยโปรโตคอล HTTPS แล้วเข้าไม่ได้ เว็บไซต์ที่เหลือมีการเข้ารหัสการใช้งาน HTTPS ทั้งหมด

100 เว็บไซต์องค์กร สมาคม มูลนิธิ หน่วยงานเอกชน ที่ใช้โดเมน .or.th เลือกใช้ CMS อะไรกันบ้าง?

กองทุน

 • กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา — https://www.eef.or.th/ (WordPress) 5.7.8
 • กองทุนประกันวินาศภัย — https://www.gif.or.th/ (Joomla)
 • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา — https://www.studentloan.or.th/ (Drupal) 7
 • กองทุนการออมแห่งชาติ — https://www.nsf.or.th/ (Drupal) 7
 • กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์ — https://www.thaimediafund.or.th/ (WordPress) 6.1.1

สภา

 • สภาการแพทย์แผนไทย — https://thaimed.or.th/ (WordPress) 6.1.1
 • สภากาชาดไทย — https://redcross.or.th/ (WordPress)
 • สภาวิศวกร — https://coe.or.th/ (WordPress)
 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย — https://fti.or.th/ (WordPress) 6.1.1
 • สภาองค์กรของผู้บริโภค — https://www.tcc.or.th/ (WordPress) 6.0
 • สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ — https://www.lawyerscouncil.or.th/ (WordPress)
 • สภาการสาธารณสุขชุมชน — https://www.ccph.or.th/ (WordPress) 5.9.3
 • สภาเกษตรกรแห่งชาติ — https://www.nfc.or.th/ (WordPress) 6.1.1

สถาบัน

 • สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ — https://www.nimt.or.th/ (WordPress) 5.4.12
 • สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) — https://www.slri.or.th/ (Joomla)
 • สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ — https://www.ftpi.or.th/ (WordPress) 5.7.8
 • สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) — https://www.hii.or.th/ (WordPress) 6.1.1
 • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข — https://www.hsri.or.th/ (Drupal) 7
 • สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) — https://www.itd.or.th/ (WordPress) 5.7.1
 • สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ — https://www.masci.or.th/ (WordPress) 4.4.16
 • สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) — https://www.labai.or.th/ (WordPress) 5.8.6
 • สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย — https://tdri.or.th/ (WordPress)
 • สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) — https://www.narit.or.th/ (Joomla)
 • สถาบันปรีดี พนมยงค์ — https://pridi.or.th/ (Drupal) 9
 • สถาบันอนุญาโตตุลาการ — https://thac.or.th/ (WordPress) 5.8.6
 • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) — https://www.codi.or.th/ (WordPress) 6.0.3
 • สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) — https://www.tosh.or.th/ (Joomla)

สำนักงาน

 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย — https://www.oic.or.th/ (Drupal) 7
 • สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย — https://www.caat.or.th/ (WordPress) 4.6.18
 • สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล — https://www.dga.or.th/ (WordPress) 6.1.1
 • สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ — https://www.etda.or.th/ (Kentico)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ — https://www.thaihealth.or.th/ (WordPress)
 • สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ — https://www.nxpo.or.th/ (WordPress)
 • สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) — https://www.okmd.or.th/ (1C-Bitrix)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ — https://www.nstda.or.th/ (WordPress) 6.1.1
 • สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ — https://www.nationalhealth.or.th/ (Drupal) 8
 • สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ — https://www.unhcr.org/ (WordPress)
 • สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) — https://pinkanakorn.or.th/ (WordPress)
 • สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม — https://www.osep.or.th/ (WordPress) 6.6.1
 • สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ — https://www.crownproperty.or.th/ (Drupal)
 • สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ — https://www.nhrc.or.th/ (Kentico)
 • สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง — https://www.offo.or.th/ (Drupal) 9

การ

 • การกีฬาแห่งประเทศไทย — https://www.sat.or.th/ (WordPress) 5.0.18
 • การยาสูบแห่งประเทศไทย — https://www.thaitobacco.or.th/ (WordPress) 6.1.1

ศูนย์

 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ — https://www.nectec.or.th/ (WordPress) 6.1.1
 • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) — http://www.tcels.or.th/ (Kentico)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ — https://www.nanotec.or.th/ (WordPress) 6.1.1
 • ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย — https://www.ttrs.or.th/ (WordPress) 5.7.1
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ — https://www.mtec.or.th/ (WordPress) 6.1.1
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ — https://www.biotec.or.th/ (WordPress) 6.1.1
 • ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) — https://www.moralcenter.or.th/ (Joomla)
 • ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ — https://www.trc.or.th/ (Joomla)

มูลนิธิ

 • มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย — https://www.thnic.or.th/ (WordPress)
 • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ — https://ajinomotofoundation.or.th/ (WordPress) 5.4.12
 • มูลนิธิชัยพัฒนา — https://www.chaipat.or.th/ (Joomla)
 • มูลนิธิสืบนาคะเสถียร — https://www.seub.or.th/ (WordPress)
 • มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด — http://www.fact.or.th/ (Drupal) 7
 • มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน — https://www.fch.or.th/ (Joomla)
 • มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน — https://www.pecf.or.th/ (WordPress) 4.7.25
 • มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย — https://www.asthma.or.th/ (WordPress) 6.1.1
 • มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล — https://upf.or.th/ (Joomla) 1.5
 • มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม — https://www.sif.or.th/ (WordPress) 4.9.18
 • มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม — https://operationsmile.or.th/ (WordPress)
 • มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย — https://www.ttsf.or.th/ (WordPress) 6.1
 • มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา — https://www.pmsf.or.th/ (Drupal) 7

สมาคม

 • สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย — https://www.marketingthai.or.th/ (WordPress) 6.0.2
 • สมาคมบริษัทจัดการลงทุน — https://www.aimc.or.th/ (WordPress) 5.2.17
 • สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย — https://tab.or.th (Drupal) 7
 • สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย — https://dth.or.th/ (WordPress) 6.1.1
 • สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ — https://asa.or.th/ (WordPress) 5.8.6
 • สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ — https://www.shawpat.or.th/ (Joomla)
 • สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย — https://www.tla.or.th/ (Joomla)
 • สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว — https://www.atta.or.th/ (WordPress)
 • สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย — https://www.tma.or.th/ (Wix)
 • สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว — https://ttaa.or.th/ (WordPress) 5.1.15
 • สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย — https://tja.or.th/ (WordPress) 6.0.1
 • สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย — https://www.webmaster.or.th/ (WordPress) 5.3.2
 • สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย — https://thaitca.or.th/ (WordPress) 5.7.8
 • สมาคมพยาบาลโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย — http://www.thons.or.th/ (Joomla)
 • สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย — https://aiat.or.th/ (WordPress) 6.0.3
 • สมาคมสโมสรนักลงทุน — https://ic.or.th/ (Joomla)
 • เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ — https://www.pat.or.th/ (Joomla)

อื่นๆ

 • ธนาคารแห่งประเทศไทย — https://www.bot.or.th/ (Microsoft Sharepoint)
 • คุรุสภา — https://www.ksp.or.th/ (WordPress) 6.1.1
 • บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด — https://www.sam.or.th/ (WordPress)
 • โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน — https://ilaw.or.th/ (Drupal)
 • สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย — https://www.this.or.th/ (WordPress)
 • หมอชาวบ้าน — https://www.doctor.or.th/ (Drupal)
 • องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ — https://www.nsm.or.th/ (Drupal) 9
 • องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น — https://www.jnto.or.th/ (WordPress) 6.1
 • บริติช เคานซิล ประเทศไทย — https://www.britishcouncil.or.th/ (Drupal)
 • องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี — https://www.kto.or.th/ (Wix)
 • เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ — https://www.thethaibar.or.th/ (Joomla)
 • องค์การแลกเปลี่ยนวิชาการเยอรมัน — https://www.daad.or.th/ (WordPress) 6.0.3
 • ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย — https://www.rcrt.or.th/ (WordPress) 6.0.3
 • โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย — https://www.thailis.or.th/ (WordPress) 6.1.1
 • อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร — https://www.sirindhornpark.or.th/ (WordPress) 6.1.1
 • รางวัลคุณภาพแห่งชาติ — https://www.tqa.or.th/ (WordPress) 5.7.8 
 • สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด — https://peacoop.or.th/ (WordPress) 
 • ธนาคารออมสิน — https://www.gsb.or.th/ (WordPress)