ว่าด้วย มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ (ชั่วคราว) พ.ศ. 2557

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ประกาศเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 มีอยู่ 1 มาตรา ที่สามารถใช้แทน (replace) กฎหมายทุกข้อ ในประเทศไทย นั้นคือ มาตรา 44 หรือ ม.44 ที่หลายคนพูดจนติดปาก และเห็นว่ามันดี

ลองมาอ่าน มาตรา 44 กันอีกสักครั้ง

มาตรา 44 รัฐธรรมนูญ (ชั่วคราว) พ.ศ. 2557 เขียนไว้ว่า

มาตรา 44 ในกรณีที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเห็นเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปในด้านต่างๆ การส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ หรือเพื่อป้องกัน ระงับ หรือ ปราบปรามการกระทำอันเป็นการบ่อนทำลายความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงของชาติ ราชบัลลังก์ เศรณฐกิจของประเทศ หรือราชการแผ่นดิน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร ให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีอำนาจสั่งการ ระงับยับยั้ง หรือกระทำการใดๆ ได้ ไม่ว่าการกระทำนั้นจะมีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ และให้ถือว่าคำสั่งหรือการกระทำ รวมทั้งการปฏิบัตตามคำสั่งดังกล่าว เป็นคำสั่ง หรือการกระทำ หรือการปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญนี้และเป็นที่สุด ทั้งนี้ เมื่อได้ดำเนินการดังกล่าวแล้ว ให้รายงานประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว

อ้างอิง: รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557

เมื่อ มาตรา 44 กลายเป็นอำนาจล้นฟ้า อยากได้สิ่งได้ ก็ต้องได้สิ่งนั้น

มากกว่า 120 กรณี ตามคำสั่ง มาตรา 44 ของหัวหน้า คสช.

จากการรวบรวมของ iLaw หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ทำการรัฐประหารประเทศ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ได้ทำการออกคำสั่ง หัวหน้า คสช. อาศัยอำนาจตามมาตรา 44 ไปแล้วมากกว่า 120 กรณี -- อ่านได้จาก link ด้านบน - รวมผลงาน การใช้อำนาจมาตรา 44ฯ

 

** รูปประกอบจาก - 'ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน' สรุป 15 ประเด็น ว่าด้วยมาตรา 44 (ประชาไท)