ผลการเลือกตั้ง 100% อย่างไม่เป็นทางการ

วันพฤหัสบดี 28 มีนาคม 2562 คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศผลการเลือกตั้ง 100% "อย่างไม่เป็นทางการ" จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 38,268,375 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 74.69 ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 51,239,638 คน

จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด บัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนน (บัตรดี) จำนวน 35,532,645 คน บัตรเสีย 2,130,327 และ ไม่เลือกใคร 605,392 คน

วิธีคำนวน ส.ส. พึงมี 1 คน / ต่อ 71,065.29 คะแนนเสียง

เมื่อนำจำนวน บัตรดี 35,532,645 คน หารด้วยจำนวนที่นั่น ส.ส. ในสภา 500 คน จะได้ตัวเลขอัตราส่วนคะแนนต่อ ส.ส. พึงมี 1 คน คือ 71,065.29 คะแนน

และหากนำคะแนนพรรคการเมือง ที่มีได้คะแนนเลือกตั้ง มากกว่า 71,065.29 คะแนน มาหารจำนวน ส.ส. พึงมี ได้ตัวเลข ดังนี้

พรรค คะแนน ส.ส.พึงมี
X / 71,065.29
ส.ส.เขต ส.ส. พึงมี - ส.ส. เขต
จำนวนเต็ม เศษทศนิยม
พลังประชารัฐ 8,433,137 118.6675 97 21 .6675
เพื่อไทย 7,920,630 111.4557 137 - -
อนาคตใหม่ 6,265,950 88.1717 30 58 .1717
ประชาธิปัตย์ 3,947,726 55.5507 33 22 .5507
ภูมิใจไทย 3,732,883 52.5275 39 13 .5275
เสรีรวมไทย 826,530 11.6306 0 11 .6306
ชาติไทยพัฒนา 782,031 11.0044 6 5 .0044
เศรษฐกิจใหม่ 485,664 6.8341 0 6 .8341
ประชาชาติ 485,436 6.8308 6 0 .8308
เพื่อชาติ 419,393 5.9015 0 5 .9015
รวมพลังประชาชาติไทย 416,324 5.8583 1 4 .8583
ชาติพัฒนา 252,044 3.5467 1 2 .5467
พลังท้องถิ่นไทย 213,129 2.9991 0 2 .9991
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย 136,597 1.9221 0 1 .9221
พลังปวงชนไทย 81,733 1.1501 0 1 .1501
พลังชาติไทย 73,871 1.0395 0 1 .0395
รวม ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ (เกิน 150 คน) 152  

มาตรา 128 (7) ในกรณีเมื่อคำนวณแล้ว จำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อรวมกันแล้วเกิน 150 คน ให้คำนวณปรับจำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อใหม่ โดยคำนวณตามอัตราส่วนที่ทุกพรรคจะได้รับจากการจัดสรร

พรรค จำนวน ส.ส.
แบบบัญชีรายชื่อ
คำนวณรอบแรก
คำนวณอัตราส่วน
150 ที่นั่ง
(X * 150) / 152
ส.ส. บัญชีรายชื่อ
เพิ่มเติม
ส.ส.เขต รวม ส.ส.
จำนวนเต็ม เศษทศนิยม
พลังประชารัฐ 21 20 .7237 1 97 118
เพื่อไทย - - - - 137 137
อนาคตใหม่ 58 57 .2368 0 30 87
ประชาธิปัตย์ 22 21 .7105 0 33 54
ภูมิใจไทย 13 12 .8289 1 39 52
เสรีรวมไทย 11 10 .8553 1 0 11
ชาติไทยพัฒนา 5 4 .9342 1 6 11
เศรษฐกิจใหม่ 6 5 .9211 1 0 6
ประชาชาติ 0 - - 0 6 6
เพื่อชาติ 5 4 .9342 1 0 5
รวมพลังประชาชาติไทย 4 3 .9474 1 1 5
ชาติพัฒนา 2 1 .9737 1 1 3
พลังท้องถิ่นไทย 2 1 .9737 1 0 2
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย 1 0 .9868 1 0 1
พลังปวงชนไทย 1 0 .9868 1 0 1
พลังชาติไทย 1 0 .9868 1 0 1
รวม ส.ส. 152 138   12 350 500

มาตรา 128 (4) ให้ดำเนินการจัดสรรให้พรรคการเมืองที่เป็นจำนวนเต็มก่อน หากยังไม่ครบจำนวน 150 คน ให้พรรคการเมืองที่มีเศษจากการคำนวณมากที่สุด ได้รับการจัดสรร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อเพิ่มอีกคนหนึ่งตามลำดับจนครบจำนวน 150 คน

หมายเหตุ: จำนวน ส.ส. แบบแบ่งเขต อัพเดท วันจันทร์ 25 มีนาคม 2562