เลือกตั้ง 2554

รวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ เลือกตั้ง 2554 การเลือกตั้งทั่วไป เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (เลือกตั้ง ส.ส.) ทั่วประเทศ แบบแบ่งเขต 375 เขต และแบบบัญชีรายชื่อ 125 คน

เลือกตั้ง 2554

วันเลือกตั้ง อาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2554 เวลา 8.00 - 15.00 น.

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 • สัญชาติไทย : ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง (เกิดก่อน 1 มกราคม 2536)
 • มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในเขตเลือกตั้ง ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง
 • ต้องไม่มีลักษณะ ดังนี้ เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช / ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง / ถูกขังโดยหมายศาลหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย / วิกลจริต จิตฟั่นเฟือน

ส.ส.แบบแบ่งเขต 375 คน -- เขตเดียวเบอร์เดียว

 • จังหวัดที่มี ส.ส.แบบแบ่งเขต มากที่สุด 33 คน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
 • จังหวัดที่มี ส.ส.แบบแบ่งเขต 1 คน มี 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตราด, จังหวัดนครนายก, จังหวัดพังงา, จังหวัดแม่ฮ่องสอน, จังหวัดระนอง, จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม

ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 125 คน -- มีพรรคที่สมัครทั้งสิ้น 40 พรรค

ขั้นตอนการเลือกตั้ง 2554

 1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และลำดับที่ ได้จากด้านหน้าหน่วยเลือกตั้ง หรือ จดหมายที่ส่งถึงเจ้าบ้าน
 2. ยื่นบัตรประชาชน หรือบัตรที่ราชการออกให้ ที่มีรูปและเลขประจำตัวประชาชน พร้อมลงชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
 3. ลงชื่อที่ต้นขั้วของบัตรเลือกตั้ง และรับบัตรเลือกตั้ง 2 บัตร (1) เลือก ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ (2) เลือก ส.ส.แบบแบ่งเขต
 4. ทำเครื่องหมายกากบาท X ในบัตรเลือกตั้ง บัตรละ 1 หมายเลขเท่านั้น -- ถ้าเกินกว่านี้ จะเป็นบัตรเสีย
 5. พับบัตรให้เรียบร้อย และนำบัตรหย่อนลงในหีบบัตร ตามประเภท ส.ส. ที่ระบุไว้

เกร็ดเลือกตั้ง 2554