วิธีใช้ Drupal ตอนที่ 5 – สร้างและแก้ไข Basic page

Basic page ใน Drupal 7 คือหน้าเว็บเพจที่จะใช้งานในลักษณะหน้าเนื้อหาตายตัว ไม่อ้างอิงกับเวลา (ไม่เหมือนข่าว หรือเนื้อหาบล็อก) มักจะใช้ Basic page สำหร้าบหน้าที่เราไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเนื้อหาภายในบ่อย เช่น About us หรือหน้าประกาศโฆษณาพิเศษ เป็นต้น

สร้าง Basic Page ใหม่

การสร้าง Basic page ใหม่ ให้เลือกเมนู Add content และคลิกหัวข้อ Basic page

วิธีใช้ Drupal

Basic page ประกอบด้วย

โดยหน้า Basic page ใน Drupal 7 นั้นประกอบด้วยโครงสร้างหลัก 2 อย่างคือ

  1. Title (หัวข้อ)
  2. Body (เนื้อหา)

วิธีใช้ Drupal

ซึ่งก็เหมือนการสร้าง Article ใหม่ ที่เราต้องใส่หัวข้อ และเนื้อหา แต่ส่วนที่ไม่เหมือนกันคือ Menu settings

วิธีใช้ Drupal

โดยเราสามารถกำหนดได้ว่าจะให้ Basic page ที่เราสร้างนั้น ไปโผล่อยู่ในเมนูไหน

ทำไมต้องกำหนดคุณสมบัติ Menu settings?

เพราะว่าถ้าเราไม่กำหนดคุณสมบัติเมนู หน้า Basic page อันใหม่ที่เราสร้างขึ้นนั้น มันจะไม่แสดงรวมกับ Article ในหน้าแรก ผู้เข้าชมเว็บจะไม่รู้ว่า Basic page ที่เราสร้างเอาไว้นั้นใช้ URL ว่าอย่างไร การสร้างเมนู เพื่อเป็นการบอกทางเข้าถึง Basic page ที่เราสร้างขึ้น

วิธีใช้ Drupal

การกำหนด Menu settings ในเบื่องต้นผมกำหนดให้ หน้า Basic Page ชิ้นใหม่นี้ แสดงรวมในกลุ่ม Main menu

  • ทำเครื่องหมายที่หัวข้อ Provide a menu link
  • กำหนดชื่อที่จะแสดงในเมนู (Menu link title)
  • คำอธิบายจะใส่หรือไม่ก็ได้ (Description)
  • Parent item เลือกเป็น <Main menu> กำหนดให้ link นี้ไปอยู่รวมใน Main menu
  • เรียงลำดับก่อน-หลัง ด้วยคำสั่ง Weight ถ้าไม่กำหนด Weight มันจะเรียงตามตัวอักษร

วิธีใช้ Drupal

แก้ไข Basic page ที่เราสร้างขึ้นมาแล้ว

เราสามารถแก้ไข Basic page ที่เราสร้างขึ้นมาแ้ล้วได้ ซึ่งวิธีการแก้ไขนั้นคล้ายกับการแก้ไข Article โดยใช้ตัวกรอง Filter ประเภทของ Type ให้เลือกเป็น Basic page -- อ่านรายละเอียดได้ที่ แก้ไขเนื้อหาที่เราสร้างไปแล้ว (วิธีใช้ Drupal ตอนที่ 3)

วิธีใช้ Drupal